månadsarkiv: maj 2021

”En rätt egendomlig benrangeldans”

I sällskap med Kalle P var denne kortskrivare när han för första gången, den 27 september 1895, besökte Malmö  I september året därpå var han åter i Malmö för att då besöka den Nordiska industri- och slöjdutställningen. Om Kalle P hängde med då också förtäljer inte historien … 

”Sönd. d 6 sept 1896

Paa lystreise fraa Kobenhavn till Nordiske Industri- og Slojdutstillning i Malmø. Det hele meget morsamt saa forste gang Prof. Rontgens  X straaler.”

Funderade över hur det där var upplagt, googlade och fick svar från Kulturen i Lund.

”Röntgen på tivoli”

”En av de första röntgenapparaterna i Sverige fanns inte på ett sjukhus, utan på den stora Nordiska industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896. På områdets nöjesfält roade den danske film- och tivolidirektören Ole Olsen allmänheten med en röntgenapparat som han köpt i Berlin. De nyfikna besökarna fick bland annat se en groda genomstrålas. En av besökarna beskrev det som ”en rätt egendomlig benrangeldans”. Tivolibesökarna kunde även få sina händer genomlysta.”

Hela artikeln kan du läsa här  Att se in i kroppen!

Östra småbarnsskolan

Fortsättning på tidigare inlägg Ordning och reda!

Som jag förstår det nu är folkskolan på hörnet Föreningsgatan, Grangatan och Sallerupsvägen som avses på 1904-års Malmökarta den Östra småbarnsskolan som stod färdig i december 1871 och invigdes året därpå.

Skolan som får ses som ett dåtida dagis finansierad av bidrag från välvilliga samhällsmedborgare tog emot barn från tre till sex års ålder vars föräldrar arbetade utanför hemmet. I nödfall kunde även yngre barn få tillträde, men utomäktenskapliga barn fick inte plats, såvida inte mödrarna kunde anses sträva efter ett ordentligt och arbetsamt levnadssätt.

Visserligen var småbarnsskolan uppgift att förmedla de första kunskaperna till barnen, men eftersom nöden var stor hade skolan mera karaktären av en enskild välgörenhetsinrättning som bjöd på tillsyn och mat i magen.  Den uppfostran/kunskap som gavs på skolan var ”kristlig” och sammanfattades i följande ordalag;  ”Barnens såväl kroppsliga som själsliga hälsa bör påaktas, deras sinnelag och begreppsliv utvecklas allt efter olika anlag, samt med synnerlig omsorg i barnens hjärtan inplanteras goda böjelser, så att redan tidigt i barnens sinnen nedlägges en grodd, som gör, att de under kommande levnadsår må kunna med Guds hjälp och goda människors bistånd förkovra sig till rättsinniga, plikttrogna och dugliga människor.” 

Den 4 januari 1929 antogs nya stadgar i stället för de gällt från skolans start och 1930 fick skolan nya lokaler på Zenithsgatan. År 1964 övertog Malmö stad på vissa villkor, vilket bland annat innebar att verksamheten skulle drivas som ett barndaghem.


Barndaghemmet på Zenithgatan 1930. Fotograf Otto Ohm-

Den folkskola som i mitt tidigare inlägg påstods starta sin verksamhet 1858 på tomten Föreningsgatan och Sallerupsvägen handlar, som jag misstänkte, om Östra skolan på Norregatan. 

Uppgifterna om ”folkskolan”, Östra småbarnsskolan, har jag hämtat från Hans Cavallis artikel ”Östra småbarnsskolan i Malmö under 90 år” införd i Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1962. 

Funderar över om byggnaden nedan kan vara den som uppfördes för Östra småbarnsskolans räkning. Bilden av Värnhemstorgets östra sida är tagen 1958 och huset vi ser framför oss ersattes cirka 10 år senare av ett höghus ”AG- Favörhuset”. 

Bild ur Malmös stads bildarkiv.

Ordning och reda

 


Östra Förstadsskolan/Rörsjöskolan cirka 1900

Har inte haft riktigt klart för mig hur Rörsjöskolan och Östra Förstadsskolan egentligen hänger ihop, men med  hjälp av Victor Roikjers intressanta bild av Rörsjöskolan som inspiration försöker jag råda bot på det. 

Riksarkivet berättar Rörsjöskolans historia så här:

”Rörsjöskolan började 1878 i en egen byggnad vid Föreningsgatan. Verksamheten var från början sammanflätad med Östra Förstadsskolan, vilken startade 1858, så till vida att undervisningen bedrevs med särskilda klasser för pojkar och flickor. Pojkklasserna gick i Rörsjöskolan och flickklasserna i Östra Förstadsskolan. 1899 uppfördes en ny byggnad för Östra Förstadsskolan på samma tomt som Rörsjöskolan låg på.”

Det innebär att den byggnad vi ser på bilden ovan föreställer Östra Förstadsskolan. Förstorar jag upp bilden ser jag att det står ”Anno Folkskola 1899” på byggnaden. Läser jag sedan lite längre ner i Riksarkivets text förstår jag bättre … tror jag! ”Från 1 januari 1912 fram till och med läsåret 1940/41 sorterade Rörsjöskolan under och benämndes också Östra Förstadsskolan. Därefter uppstår den på nytt som Rörsjöskolan.” 

Östra Förstadsskolan måste då ha varit skolan nedan som startade 1858 och, så vitt jag minns, revs för tjugo eller trettio år sedan. 

Nu saknar jag bild på ”Rörsjöskolan som började 1878 i en egen byggnad vid Föreningsgatan”. Nä, det här stämmer inte riktigt så inlägget är inte i hamn än …

Efter att ha letat i Sydsvenskans Försvunna Malmö och med hjälp av Leif Rasmusson kommentar om att det fanns en folkskola på Värnhem utsatt på en dåtida Malmökarta förstår jag att det fanns tre Östra Förstadsskolor. Skulle just skriva att nu haltar årtalet ”1878”, men ser nu att det ändrats till ”Malmö Östra Förstadsskolan startade verksamheten som folkskola år 1858 i lokaler belägna i hörnet av Föreningsgatan och Sallerupsvägen.” 

Jag är ändå inte riktigt nöjd! Jag hittar inte skolbyggnaden i brandförsäkringsbrev från den tiden, däremot hittar jag ett sådant brev gällande Östra skolan på Norregatan som är daterat år 1858. Håller tyst tills jag hittat hittat en bild på skolan som även 1904-års Malmökarta  nedan påstår låg vid Värnhem. Oavsett vilket kommer jag vid tillfälle att börja om från början eftersom felaktigheter i slutändan alltid hinner upp mig. Gör om och gör rätt – om jag nu haft fel … ; )