Kategoriarkiv: Malmöpolisen – då

Bra gjort!

En text sökte sin bild och lyckades till slut! Tack vare den vet vi nu att Malmöpolisens gymnastiktrupp blev tvåa bland elitgymnaster våren 1910. Textförfattaren, tillika polis och elitgymnast, Carl David Sixtensson står som andre man i bakre ledet sett från fr höger.

Gymnastiktruppen utanför S:t Petri läroverk våren 1910.

Foto ur Gunnar Sixtenssons bildsamling

Inget jubileum

… utan en ordentlig jubileumsmiddag! För ögonblicket har jag inget foto från tillfället, men med hjälp av program, meny och placeringslista tycker jag att vi kan göra oss en egen bild av middagen I ANLEDNING AV POLISVERKETS I MALMÖ 75-ÅRSJUBILEUM den 27 maj 1949. Var middagen avhölls vet jag ännu inte, men det kommer säkert att visa sig … 

Inget överdåd på menyn och kanske talen höll samma stil. 

Musikprogrammet, en liten flirt med Dansk Politi, beror kanske på att Svensk Polis dåförtiden inte hade någon egen honnörsmarsch. Placeringslistan visar dessutom gäster från Danmark, så varför inte?

På placeringslistan ovan finns en del mer eller mindre bekanta namn att studera. Jag ser att fotograf Hjalmar Rosengren var där, men han slapp nog stå bakom kameran den kvällen. Jag misstänker att det var Otto Ohm som var kvällens fotograf. Ja, var ska sleven vara …, men var blev bilderna av? ; ) Som ni ser var det var ont om damer, så någon dans blev det nog inte tal om. Det hade blivit för svettigt för fröken Prytz och övriga damer (en fem, sex stycken). Det var säkert en fin och minnesvärd jubileumsmiddag och nu låter jag Tonerne ur musikprogrammet ta över och fortaelle vidare

 

I en kort historia

… om en lång kring stadsrum Davidshall kan väl några bilder från Malmöpolisens 75-årsjubileum 1949 passa in.

Uppställning framför polishuset på Davidshallstorg inför marsch till Malmö gamla Idrottsplats och högtidlighållandet av 75-årsdagen. Pompa och ståt! Till vänster i bild ser vi Malmöpolisens Musikkår vars begynnelse man kan läsa om följande i ett protokoll funnet i polishusets källare: ’På initiativ af poliskonstapeln A Berg och på af honom utfärdad kallelse sammanträdde några för musik intresserade polismän å 1 distriktets samlingsrum den 4 april 1906 kl. 6 eftm. I ett kortare anförande af herr Berg betonades nyttan och nöjet af att poliskåren i likhet med en del andra kårer inom sig ägde en egen musikkår.” Vidare: ”…och enades de närvarande om att instrument af bästa kvalité med svenska grepp skulle på afbetalning inköpas hos en af stadens musikhandlare och beslöt föreningen inköpa: 1 st bastuba, 2 st tenorbasuner, 1 st althorn, 1 st trumpet och 2 st kornetter.’ 


Fotograf Otto Ohm – ur Gunnar Sixtenssons bildsamling

Härligt när bilder hittar ”hem” till musik av egen musikkår! : )

Här laddas det upp

polisens-julfest-1919-otto-ohm-r

… för Malmöpolisens julfest år 1919. Kan det vara så att polisen bad buset i Malmö hålla sig lugnt denna kväll så att samtliga poliser fick ta del av festen? Under natten var i alla fall beredskapen vid den tiden i Malmö lägre och de som tjänstgjorde kunde kanske slinka inom en stund … Läste någonstans att konstaplarna då var helt fria vart nionde dygn så det var nog rätt svårt att få ihop det. Värre var det 1875 för då hade de 16 timmars ledighet vart 24:e dygn.

Vid denna tid hyrde polisen större delen av hörnfastigheten på Engelbrektsgatan 17 och kanske var det där som julfesten ägde rum. Utöver att vara huvudstation fanns det lokaler för poliskammaren, polisdomstolen, stadsfiskalexpiditionen samt detektiv- och centralavdelningarna liksom första vaktdistriktets arrestrum. Det fanns också logementsrum för extra konstaplar och familjebostad för en inspektionskonstapel. Ungefär så såg det ut fram till 1934 då flytten gick till Davidshallstorg. Det är historia nu, det också …

Foto: Otto Ohm 
Ur Gunnar Sixtenssons bildsamling

Polisen

1908/1909-års poliskurs

… är ju ständigt på tapeten numera, men 1932 var de i alla fall på Tunneln! Det är Malmöpolisen, deltagarna i 1908-1909-års poliskurs, som sammanträffade under valven och jag tycker att det ser ut som om det är ett julbord de står beredda att angripa. De väntar bara på att fotograf Otto Ohm ska fyra av först …

Mera julbord åt polisen!

Ur Gunnar Sixtensson bildsamling

Malmö Poliskår 1910

Malmö Poliskår 1910

Det är svårt att tänka sig att det trettiosex år tidigare än bildtillfället, närmare bestämt den 1 april 1874 klockan 05.00, var första gången uniformerade poliskonstaplar patrullerade på Malmös gator som visade att en ny lokal polisorganisation trätt i kraft.

Nu kommer man ju osökt in på att fundera över hur det såg ut ännu tidigare. Går vi riktigt långt tillbaka så var det invånarna själva som skulle svara för ordning och vakthållning i staden, men 1589 upphörde den plikten att gälla och det anställdes speciellt utvalda väktare för att sköta ordningen nattetid. Väktarna avlönades av medborgarna. Under krigstid försågs Malmö, liksom alla andra betydelsefulla! städer med en garnison. Under andra decenniet av 1700-talet var det dock dåligt beställt med vakthållning i Malmö. Folket som var utfattigt efter krig och farsoter och som inte hade råd att hålla väktare i tjänst, hade ändå mot slutet av 1700-talet repat sig så pass mycket att väktare återigen kunde anställas.

I början av 1800-talet kunde antalet anställda väktare fördubblas och något senare beslöts att ordningsväsendet skulle delas upp i en polisbetjäningsavdelning och ett antal väktaravdelningar. År 1834 beslöt magistraten att polisbetjäningen i staden skulle bestå av fyra man förutom stadsfiskalen. Den förste polisuppsyningsmannen/polisgevaldigern tillsattes 1842 och hans namn var Jacob Kistner. Samma år kom också den första polisinstruktionen. I den hette det bland annat att polispersonalen tills vidare skulle utgöras av en polisgevaldiger och tre stycken polisbetjänter. De skulle antagas av magistraten och vara kända för drift, skicklighet, trovärdighet och nykterhet. Sedan rullade det på och 1873 fick Malmö sin första polismästare som hette Philip Wester och han hade till sin första uppgift att bygga upp ett för tiden ändamålsenligt polisväsende. Omorganisationen gick i princip ut på en uppdelning av polisen i två huvudavdelningar: en detektivavdelning och en ordningsavdelning, och vi är framme vid 1874 års polisväsende som ska ta hand om en stad vars ordning det inte var mycket bevänt med. År 1888 fastställde Kungl. Maj:t förslaget om inrättande av en poliskammare, där polismästaren hade beslutanderätten i överensstämmelse med de regler som Kungl. Maj:t senare skulle komma att besluta om. Året därefter indelades Malmö i tre vaktdistrikt. Det första kom att omfatta staden mellan broarna samt fängelse- och hamnområdena. Distrikt två omfattade Södra Förstaden och distrikt tre Östra Förstaden. Så är vi i det närmaste framme vid Malmö Poliskår som vi ser i bild från 1910. Bakgrundssammanfattningen har jag hämtat från minnesskriften Malmöpolisen 1874 – 1974. Boken/skriften, utgiven av Allhems förlag 1974, ger rapsodiska glimtar från Malmöpolisens då (1974) 100-åriga verksamhet och finns att låna på stadsbiblioteket.

Bilden av Malmö poliskår 1910 togs av fotografen Gunnar Brunberg (1882-1917). Han, som också var skulptör och målare, började sin karriär i Karlskrona och Ronneby med fortsatt utbildning i Tyskland där han praktiserade både i Dresden och Hamburg. Han hade sedan anställning i Stavanger i Norge och avslutade sin utbildning i Stockholm hos hovfotograferna Flodin och Hertzberg. Den 1 november 1909 etablerade Brunberg sig på Södra Förstadsgatan 46 i Malmö. Hans karriär blev dock inte lång. Reumatisk feber och en hjärtsjukdom satte tidigt stopp för hans arbete.

Det kommer fler bildglimtar ur Malmöpolisens historia tack vare Gunnar Sixtenssons fotosamling. Att just Malmöpolisen ofta är representerad i den beror på att Gunnar var son till en polis. Hans far, Carl David Sixtensson, tjänstgjorde hos Malmöpolisen från 1908 och fram till pensioneringen 1944. Som sagt, fortsättning följer …

 

Malmöpolisen

… hade i början av förra seklet en berömd gymnastiktrupp och här ser vi den framför Realläroverket/S:t Petri skola våren 1910. År 1912 bildade gruppen Malmöpolisens gymnastik och idrottsförening. Så vitt jag vet finns den än idag och är fortfarande lika berömd … Polisen kommer väl att rätta mig om jag har fel! ; )

Foto ur Gunnar Sixtenssons bildsamling