Signaturen Quintius

… ett ögonvittne, berättar om Östra Förstadsskolan och Östra småbarnsskolan för Malmö Nya Allehanda den 24 februari 1875.

”Östra Förstaden

Om man gör sin infart till Malmö via den så kallade Sallerupsvägen, passerar man, just där ’värnen’ tar sin början, till vänster om vägen ett temligen stort och prydligt hus med trädgårdsanläggning utmed landsvägen. Om vi kasta en blick på detsamma, se vi genast, att det är en skola, här är förlagd. Då tillfället nu erbjuder sig, kunna vi naturligtvis ej underlåta att stiga in och taga denna skola i närmare betraktande. Vi få genast svar på vår fråga, att det är Östra Förstadsskolan, i hvilken vi inträdt, och vidare, att hon är näst den yngsta af de offentliga skolorna inom staden. Hon upprättades nämligen år 1858 ned den nuvarande öfverläraren N. Engström, som föreståndare, och hvilken nu beredvilligt säger oss, att icke mindre än 2,450 barn hafva inskrifvits i skolan, sedan den började. 

Att här omnämna denna skolas verksamhet alltsedan dess upprinnelse och till närvarande stund, medgifver hvarken tid eller utrymme, men jag vill dock kasta en blick tillbaka på undervisningsanstalten under det tilländalupna året och i största korthet hvidröra, hvad som för läsaren möjligen kan vara af intresse. 

Hvad sålunda först lärare och lärarinnor beträffar, så hafva fem af de förre — inclusive förre läraren — och sju af de senare biträdt vid undervisningen, som fortgått med fem timmar, inom hvarje afdelning. En lärare, P. Nilsson, och en lärarinna, Kersti Persson, hafva lemnat skolan under årets lopp. Rörande klassernas antal hafva de inom egentliga folkskolan varit fem och inom småskolan två, Den vid Sege förlagda afdelningen är numera indragen, sedan lyckades skolrådet att få en rymlig och ljus lokal i målaremästaren C. Wahls hus på Öster, hvarest äfven finns ett rum för en lärarinna. Förutom andra och tredje klassernas flickor, hvilka erhålla slöjdundervisning, läsa här flickorna af första och andra klasserna. Det torde härvidlag anmärkas, att gossar och flickor läsa hvar för sig utom en avdelning för första klassen, i hvilken 31 gossar och 25 flickor undervisas gemensamt. Hyran för skollokalen i hr Wahls hus utgör pr år 400 kronor.

Under år 1874 hafva 233 barn blifvit inskrivna. Lärjungeantalet under sistförflutna termin uppgick till 700.

Aflöningen till samtliga lärare och lärarinnor under sistlidet år har utgjort 8000 kr. Helsotillståndet har såväl bland dessa som barnen varit godt.

Sedan jag nu korteligen berättat något om Östra förstadens folkskola och derpå sett mig om i de rymliga och beqväma skolsalerne, lemnar jag för denna gång densamma i ro, men, eftersom jag är så nära, kan det vara på sin plats att äfven göra ett tittin i den blott några steg derifrån liggande Småbarnsskolan

Ändamålet med såväl denna som den år 1843 och vid Djeknegatan förlagda s.k. ’asyl’ är, enligt stadgarne. att åt minderåriga, inom staden Malmö boende, barn af obemedlade föräldrar lemna en uppfostrande tillsyn under den tid af dagen, då barnens vårdare —  föräldrar eller andra — eljest skulle af omsorg derför förhindras att bereda sig arbetsförtjenst till eget samt barnens uppehälle och nödtorft. För sin tillkomst har den å Östra förstaden belägna ’asylen’ hufvudsakligen att tacka konsul H. Friis, hvilken i Mars 1871 ingck till stadsfullmäktige med en skrift hvari han påpekade nödvändigheten af ännu en småbarnsskola. Frågan vann också genklang hos fullmäktige, hvilka kostnadsfritt uppläto byggnadstomt, och detta i förening med andra gåfvor gjorde, att redan i December samma år kunde den nya skolan fri och färdig med en grundsplåt af 3,205 kr. 48 öre öfverlämnas till den för densamma utsedda direktionen i hvilken doktor E. Salomon är ordförande och handlanden A. Svensson kassaförvaltare. Till lärarinna antogs Karna Matsson, som ännu tjenstgör, afhållen af såväl direktionen som sina små, och till sånglärare hr C. Hansson. 

Hvad sjelfva skolbyggnaden beträffar, så utgöres den, förutom af nödig bostad åt lärarinnan. af två salar, en större och en mindre, med terrassformiga sittplatser, jemte ett badrum, hvarest de små, när behofvet så påkallar, badas. Barnen hållas fördenskull alltid mycket snygga och rena. Såsom ett kuriosum kan jag omnämna, att i ena salen finnas två ganska stora speglar placerade, i hvilka barnen sjelfva skola öfvertyga sig om hvad verkan en rengöringsprocess kan göra. Hvad undervisningen beträffar. lägges ej den huvudsakliga vigten på denna, emedan barnen ännu äro unga; de få nemligen ej vara öfver 6 år. I stället uppmuntras de genom lekar och kroppsöfningar, för hvilket ändamål en paviljong för de förra och en gymnastikinrättning för de senare äro anbragta å den inhägnade gårdsplatsen. Utmed byggnaden är en parkanläggning une miniature uppförd. Barnens antal, gossar och flickor tillsammans, har varit 50 under det förflutna året, och hafva dessa hvarje middag blifvit bespisade på skolans bekostnad. Afslutning sker vid midsommar och jul, då utdelning af kläder, kakor och leksaker eger rum.

Hur det förhåller sig med småbarnsskolans finansiella ställning kan bäst inhemtas af nedstående mig benäget tillställda öfversigt för det förflutna året.”

Den detaljerade finansiella ställningen orkar vi kanske inte med så jag fortsätter med artikelförfattarens sammanfattning:

”Af denna sammanställning finner läsaren att utgifterna öfverstigit tillgångarne med 431 kr. 13 öre. Medlet att fylla denna lucka ligger i den välgörande allmänhetens händer och endast häri, ty som vi veta, beror hela ’asylens’ tillvaro uteslutande på frivilliga gåfvor. Uteblivfa dessa, kan inrättningen ej längre existera. och de ädelsinnade menniskor, som ställt sig i spetsen för detta ädla företag, skulle då se alla sina bemödanden, alla sina omsorger tillintetgjorda blott efter några få års sträfvanden. Jag hoppas likväl, ja, jag är öfvertygad derom. att den allmänhet, som aldrig ryggat tillbaka. då den blifvit anlitad i dylika ärenden, behöfver endast hafva inhemtat kännedom om skolans ekonomi för att genast skynda direktionen till hjelp. — Medlen emottagas och redovisas tacksamt, af jernhandlaren A, Svensson.

Vi råkas igen en annan gång, till dess farväl!”
                                                     ’Quintius’

Då är det alltså så att Östra Småbarnsskolan byggdes bredvid den första Östra Förstadsskolan, uppförd 1858 på tomt nr 26 i Östra Förstaden. Längre fram i tiden delades tomten upp i två kvarter varvid skolan hamnade i kvarteret Häggen och småbarnsskolan i kvarteret Granen. Nu bör det vara ordning och reda, så tack Leif Rasmusson för att du stod på dig! 

Funderar över vem artikelförfattaren Quintius var, men återkommer till frågan i ett framtida inlägg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.